ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

Fotograaf: Rietje Mollemans KvK 62809628, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

Aw: Auteurswet 1912

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door Mollemans Fotografie. Bij het overeenkomen van een reportage of andere opdracht gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Mocht u bezwaar hebben tegen deze voorwaarden, dan dient u dit vóór het definitief vastleggen van de opdracht, fotoreportage of nabestelling schriftelijk aan de fotograaf kenbaar te maken. In onderling overleg is dan wellicht een aangepaste overeenkomst mogelijk.

Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf. Op het moment dat er een datum is gekozen voor de fotoreportage waarmee we beiden akkoord zijn gegaan en de reportagekosten zijn voldaan, staat de fotoreportage definitief geboekt. Tenzij dit anders overeen gekomen is.

Annuleren van een geboekte fotoreportage dient minstens 48 uur voor aanvang van de reportage te gebeuren en alleen op grond van bijzondere, onvoorziene omstandigheden. Bij een latere afzegging zonder aantoonbare noodzaak zal de fotograaf 100% van het afgesproken tarief in rekening brengen. Indien men een bruiloft heeft geboekt kan men tot 4  maanden voor de bruiloft datum kosteloos annuleren op grond van bijzondere onvoorziene omstandigheden.  Indien men korter dan 4 maanden annuleert zal de aanbetaling niet terug betaald worden en zal voor de volgende periode het volgende in rekening worden gebracht:

Tussen 4 en 3 maanden voor de datum 25% van het factuurbedrag

Tussen de 3 en 2 maanden 50% van het factuurbedrag

Tussen de 2 en 0 maanden 100% van het factuurbedrag.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de, de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan tweemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf. Voor een wijziging in de opdracht gelden de standaardtarieven zoals opgenomen in de prijslijst en wordt de korting niet toegepast.

Het succes van een fotoreportage hangt af van vele omstandigheden: de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de hulp tijdens de reportage zelf en in het geval van kinderen hun bereidwilligheid. Het kan altijd gebeuren dat niet iedereen recht in de camera kijkt, dat baby’s zich ongemakkelijk voelen, etc. De fotograaf stuurt u vooraf enkele tips ter voorbereiding van de reportage om tijdens de reportage zo veel mogelijk eventuele ‘obstakels’ uit te sluiten. Probeer er rekening mee te houden dat, hoewel niet alles te voorzien is, een reportage soepeler zal verlopen wanneer de opdrachtgever goede voorbereidingen treft aan de hand van de gegeven tips. Ook overlegt de fotograaf van tevoren met de opdrachtgever wat de verwachtingen van de fotoreportage zijn.

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Een fotoreportage moet vooraf per bankoverschrijving, dan wel ter plekke contant worden betaald. Zolang een opdracht nog niet is betaald, behoudt de fotograaf zich het recht voor de resultaten van de opdracht niet te publiceren of met u te delen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van nabestellingen 14 dagen na factuurdatum.

Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer kleur, licht, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen, het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. De opdrachtgever ontvangt een online galerij waaruit deze de gekozen bestanden kan kiezen. Deze online galerij is binnen een termijn van 6 weken na de reportagedatum online en inzichtelijk voor de opdrachtgever middels een verstuurde mail met hierin een wachtwoord voor de klant. De opdrachtgever kan hier de keuze van de gekozen bestanden bekend maken en binnen een termijn van 1 week na deze keuze ontvangt de opdrachtgever de digitale fotobestanden middels een downloadlink, tenzij vooraf anders overeengekomen is.

Heeft u, als opdrachtgever, foto’s of digitale bestanden besteld, dan stuurt de fotograaf de opdrachtgever daarvoor een factuur. Na betaling door de opdrachtgever duurt het maximaal 21 werkdagen voordat u de foto’s of bestanden in bezit heeft. Mocht de opdrachtgever de foto’s voor een bepaalde gelegenheid nodig hebben, dient de opdrachtgever dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken. Opdrachtgever kan de foto’s of bestanden dan zelf op een overeengekomen tijdstip ophalen. Krijgt de opdrachtgever ze liever thuis gestuurd, houd er dan rekening mee dat de verzendkosten voor rekening zijn van de opdrachtgever en dat het verzenden altijd op eigen risico is.

Cadeaubonnen zijn enkel gepersonaliseerd. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen dan ook niet retour gezonden worden. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 12 maanden, hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. Cadeaubonnen zijn ook niet in te ruilen tegen contanten.
Deelname aan een fotoreportage is volledig voor eigen risico. De fotograaf is in geen geval verantwoordelijk te houden en/of aansprakelijk te stellen voor schade aan uzelf of uw eigendommen, ontstaan tijdens een fotoreportage of andere opdracht. Evenmin kan de opdrachtgever de fotograaf niet aansprakelijk stellen voor tegenvallende afdrukken of andere fotoproducten die de opdrachtgever heeft laten maken bij een andere, goedkopere, afdrukcentrale dan de professionele centrale waarmee de fotograaf werkt. Dat risico ligt dan helemaal bij de opdrachtgever.

Uitgaande van een zorgvuldige voorbereiding wijst de fotograaf elke aansprakelijkheid af voor een fotoreportage die niet aan de verwachting van de opdrachtgever voldoet. Natuurlijk zal de fotograaf in overleg met de opdrachtgever naar een passende oplossing proberen te zoeken.

Uw klacht moet u binnen 10 werkdagen na ontvangst van het resultaat schriftelijk aan de fotograaf kenbaar maken. Wanneer de fotograaf de klacht gegrond acht, kan de fotograaf  ervoor kiezen de reportage kosteloos over te doen, uiteraard voor zover dat dan nog mogelijk is. Restitutie en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.

Het mee fotograferen met een eigen camera en/of mobiele telefoon is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

Op alle door de fotograaf gemaakte foto’s rust auteursrecht. Het is wettelijk verboden deze foto’s te publiceren, te kopiëren, te verveelvoudigen, of te gebruiken op een andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij we vooraf iets anders hebben afgesproken en schriftelijk hebben vastgelegd. Bij een fotoreportage koopt de opdrachtgever de afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het bijhorende auteursrecht. Ook na aankoop mag de opdrachtgever de foto’s dus niet op een andere wijze publiceren dan is overeengekomen. Ieder gebruik in strijd daarmee wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. In dat geval is de opdrachtgever de fotograaf een vergoeding verschuldigd van ten minste tweemaal de gebruikelijke vergoeding voor de desbetreffende prestatie.

De door opdrachtgever gekochte afdrukken en/of digitale bestanden zijn alleen bedoeld voor privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Commercieel gebruik is uitsluitend toegestaan nadat de fotograaf hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hiervoor gelden bovendien andere tarieven dan voor particulier gebruik.

Voor deze algemene voorwaarden geldt Nederlands recht. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter